• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png

Motto dnia

Śpiew rozpędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac dnia. (św. Bazyli Wielki)

Data i godzina

Dzisiaj jest:

Cecyliada już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Ważne daty

Brak wydarzeń

Piosenka tygodnia

R e g u l a m i n c z ę ś c i k o n k u r s o w e j

IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej

Cecyliada 2019

Festiwal odbędzie się w dniach: 16 -17 listopada 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

16 listopada – przesłuchania (w godz. 10.00 -15.00)

17 listopada – koncert finałowy (od godz. 17.15)

Kierownictwo Festiwalu tworzą:

 • Dyrektor Festiwalu,

 • powołany przez niego Komitet Organizacyjny.

Organizatorem IX Festiwalu jest Ruch Europa Christi wraz z MDK w Radomsku.

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci, młodzież lub absolwentów szkół muzycznych stopnia I i II). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 5 lat.

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach, a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana ze strony internetowej Festiwalu (www.fmch-cecyliada.pl, w zakładce: Zgłoszenia) do dnia 15 listopada 2019 roku.

Karta uczestnictwa powinna zawierać:

- solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,

- zespoły podają:

1) nazwę zespołu

2) rodzaj zespołu (duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)

3) kategorię wiekową (dzieci – od 5 do 12 lat, młodzież – od 13 do 20 lat, dorośli od 20, mieszana) i ilość występujących osób,

4) repertuar (tytuły dwóch utworów – jeden - to pieśń oparta na tekstach biblijnych, wybrana spośród 28 utworów umieszczonych na stronie internetowej www.fmch-cecyliada.pl, w zakładce: Pieśni programowe 2019), drugi - dowolny z dorobku muzyki chrześcijańskiej – może to być również utwór własny),

5) imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,

6) dokładne określenie potrzeb technicznych,

7) dotychczasowe osiągnięcia,

8) dokładny adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych.

Przesłanie karty zgłoszenia przez stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrumenty klawiszowe (pianino – w MDK, keyboard).

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

4. Organizatorzy zapewniają podczas Festiwalu poczęstunek dla wykonawców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów, w tym obowiązkowo: jeden to pieśń oparta na tekstach biblijnych, drugi dowolny z dorobku muzyki chrześcijańskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.

2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego (po wcześniejszym zgłoszeniu w karcie zgłoszeń).

3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem Festiwalu.

6. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.

III. PRZEBIEG FESTIWALU

1. Festiwal składa się z dwóch etapów.

2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia).

3. Do drugiego etapu (finał) wchodzą najlepsi uczestnicy sobotnich przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów).

4. Podczas koncertu finałowego laureaci prezentują utwory wskazane przez jury.

5. Laureaci występują w porządku ustalonym przez Komitet lub współorganizatorów Festiwalu.

IV. TERMINARZ FESTIWALU

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I: sobota, 16 listopada 2019 roku - przesłuchania eliminacyjne - MDK w Radomsku.

Etap II: KONCERT GALOWY: niedziela 17 listopada 2019 roku, godz. 17.30 - MDK w Radomsku.

V. REGULAMIN JURY

1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu.

2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.

3. W przypadku wątpliwości jury może poprosić o wykonanie dodatkowego utworu.

4. Oceny członków jury są tajne.

5. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

6. Jury wyznacza utwór, który ma być prezentowany na koncercie galowym.

7. Po zakończeniu I etapu Festiwalu wstępne wyniki z przesłuchań eliminacyjnych będą opublikowane na stronie Festiwalu (po oficjalnym ogłoszeniu przez Jury) oraz zainteresowani zostaną o tym powiadomieni.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Radę Programową oraz zatwierdzone przez Dyrektora Festiwalu jury może przyznać:

 • trzy nagrody główne w poszczególnych kategoriach wybrane z I miejsc kategorii rodzajowych (solistów, zespołów, chórów ect.):

 • Nuta św. Cecylii (dzieci),

 • Mikrofon św. Cecylii (młodzież),

 • Lira św. Cecylii (dorośli),

 • nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni opartej na tekstach biblijnych.

2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.

3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.

4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego.

5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu otrzymują dyplomy.

6. Laureaci nagród głównych i pierwszych miejsc w kategoriach festiwalowych i rodzajowych I etapu Festiwalu występują w koncercie finałowym.

7. Grand Prix Festiwalu przyznaje Rada Programowa Festiwalu. Jest to nagroda za dorobek w dziedzinie rozkrzewiania muzyki sakralnej.

8. Biuro Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

Zatwierdzam

Ks. Piotr Rutkowski,

Dyrektor Festiwalu

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej
 CECYLIADA
 Teksty i redakcja: ks. Piotr Rutkowski                                                         Konsultacja techniczna: Sabina Szymoniak
 Adres korespondencyjny: